• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Wie is Ons?

Ontmoet die span/Meet the team

Ons lééf God se liefde!

Ons word nie bedien nie, óns dien.

Ons almal is medewerkers in diens van die Here.

Meer oor ons

Die “storie” van die NG Kerk Windhoek-Oos sedert 1996, toe konkreet en baie spesifiek begin is om oor die gemeente se roeping na te dink, kan met die diagram hier onder voorgestel word.

Belangrik om van die gemeente se storie te verstaan, is dat dit ‘n proses is, oor al die jare ‘n beweging is van wat ons moet doen (“doing”) na wie ons is (“being”) en steeds word (“becoming”). ‘n Beweging van doelstellings na waardes, na gewoontes. Algaande en sonder dat ons dit besef het, het ons leer verstaan dat christenwees méér gaan oor wie ons is as oor wat ons doen, dat wat ons doen alles te make het met wie ons is, dat christenwees uiteindelik alles te make het met elkeen van ons se verandering … om te wees en word wie ons reeds in Christus is.

Bogenoemde is ‘n sikliese proses wat min of meer soos volg voorgestel kan word:

Almal van ons is nie noodwendig op dieselfde plek in hierdie proses nie. Die klem in die proses val op die “roepingsvormende gewoontes”.

Teen die muur van die vergaderlokaal by die kerkkantoor word hierdie gemeente“storie” meer volledig uiteengesit. Lees gerus ook meer daaroor hier onder …

Ons roeping: Ons lééf God se liefde!

Ons lééf hierdie roeping deur vier kanale ...

’n lewe van AANBIDDING
Elke byeenkoms in en van die gemeente is ‘n aanbiddingsgeleentheid waar God ons ontmoet en ons Hom aanbid. Hierdie ontmoetings loop uit op ’n daaglikse lewe met God, ‘n voortdurende bewus wees van sy teenwoordigheid.

’n lewe van VERKONDIGING
Alles wat ons is en doen en sê, vertel van God, die Vader van Jesus Christus wat sy lewe afgelê het om ons van ons sonde te verlos en uit die dood opgestaan om vir ons nuwe lewe te gee.

’n lewe van GEMEENSKAP
Ons is deur onvoorwaardelike liefde aan medechristene verbind. Ons doen moeite om hierdie bande te versterk en uit te bou. Ons ondersteun, versorg en gee om vir mekaar.

’n lewe van DIENS
Ons dien alles en almal in God se skepping met selfverloënende dade van liefde. Die gemeente bestaan nie ter wille van haarself nie, maar ter wille van die Een wat gekom het om te dien.

Hierdie vier kanale kry gestalte in sewe doelstellings ...

• Godsfokus
Ons leef en bestaan voor die lewende God. Ons eer Hom, dien Hom en gehoorsaam Hom. Hy bepaal ons identiteit.

Waardes en gewoontes
Ons leef aan die hand van ‘n stel kernwaardes en oefen gewoontes in wat gestalte en vorm gee aan die gemeente se roeping. Hierdie waardes en inoefening van gewoontes word in die lewe van die gemeente gevestig.

Netwerke en tegnologie
Ons vorm, ontgin en benut netwerke en tegnologie so wyd en deeglik as moontlik in diens van God se koninkryk, in die uitlééf van God se liefde.

Oorskryding van grense
Ons definieer grense (denkbeeldige/onsigbare grense wat ons om onsself trek, sowel as die fisiese grense, die grense van ons gemaksones) en steek dit doelbewus oor in navolging van Christus.

Nood van die wêreld
Ons neem die nood van die wêreld ernstig op, leer ken en identifiseer dit, stel onsself daaraan bloot, bly daarvan bewus en dra by tot die verligting van hierdie nood. Ons bestaan nie ter wille van onsself nie.

Mobilisasie van die gemeente
Die hele gemeente word gemobiliseer en begelei tot die uitlewing van die gemeente se roeping.

Bestuur
Die bestuur en funksionering van die gemeente word gehandhaaf en uitgebou terwyl ons krities bly soek na ‘n ideale benadering.

Ons gee gestalte aan die sewe doelstellings deur aan die hand van sewe kernwaardes te lewe ...

Godsfokus
In alles waarmee ons besig is, is ons fokus op God, ons Here en Koning, die Vader van Jesus Christus. Elkeen van ons glo in Jesus Christus as enigste Verlosser.

Die Bybel
Ons erken en aanvaar die gesag van die Bybel as die Woord van God waardeur Hy Homself bekendstel en bring dit doelbewus ter sprake in besluitnemingsprosesse. Ons lees en bestudeer die Bybel.

Toewyding
Wat ons ook al doen, doen ons van harte – “soos vir die Here”.

Integriteit
Ons lewe met integriteit. Ons woorde en ons dade stem ooreen.

Diens
Ons is ingestel op diens.

Onderlinge verhoudings
Onderlinge verhoudings is vir ons belangrik. Ons het mekaar nodig, leef oop en eerlik met mekaar en doen moeite om onderlinge verhoudings in die gemeente te versterk en uit te bou. Ons skinder nie van mekaar nie en sorteer ongemaklikhede met mekaar en onderlinge konflik uit. Ons aanvaar verantwoordelikheid vir mekaar en help mekaar om te wees wie ons in Christus is.

Verskeidenheid
Ons maak doelbewus ruimte vir verskeidenheid as gawe van God. In hierdie gemeente dien verskeidenheid die eenheid. Daarom streef ons doelbewus daarna om alle gemeentelede (ouderdomsgroepe, geslagte, rasse, tale, gawes) geleentheid te bied om die Here te aanbid en hulle geloof uit te leef.

Algaande het ons leer verstaan dat dit blykbaar tog moontlik is dat die uitleef van die gemeente se roeping deur die nastreef van doelstellings en die aanvaarding van waardes óns nie noodwendig verander nie. Dat ons dus aan die gemeente se roeping kan aandag gee, selfs ernstig daaroor kan wees, sonder om self daardeur verander te word. Só is ons gelei tot die inoefening van ses roepingsvormende gewoontes. Hier val die klem in die lewe van die gemeente. (Die blokkie ná elke gewoonte is die moontlike beskrywing/term waaronder jy waarskynlik meer van die betrokke gewoonte sal kan agterkom as jy meer daaroor wil naslaan of nalees.)

Ons word stil by God. We pause to “be” with God.
Ons “stop” gereeld. Ons lees die Bybel as lewende Woord nie net met die oog op informasie nie, maar met die oog op transformasie. Ons luister na God. Ons praat met God. Daily xamen

Ons praat oor God.
We speak about God. Getuienis/Witness

Ons vra “Godsvrae”. We ask “God questions”.
Wat het ek van God ontdek? Wat het ek van God geleer? Waar is God besig? Waar werk God? Waar is God in die wêreld? Waar het ek Hom aan die werk gesien? “What in heaven’s name is God up to?” Onderskeiding/discernment

Ons ag alle mense. We value all people.
Ons maak met mense en dink oor mense soos Jesus. Ons respekteer mense. Ons maak mense deel van ons groep[e]. Ons neem mense en hulle standpunte ernstig op ... só ernstig dat ons selfs van hulle mag verskil. Ons wys waardering. Ons leer en onthou mense se name. Gemeenskap/community

Ons luister na ander. We listen to people.
Ons maak sover as moontlik seker dat ons hóór en gehoor word. Ons luister en eggo nie net wat ons [verbaal] hoor nie, maar ook wat ons waarneem of aanvoel en watter gevoel[ens] gekommunikeer word. Ons kontroleer of ons regtig hoor wat die ander sê, of ons waarneming of aanvoeling korrek is. Ons wil graag beter hoor, maar ook ander mense laat ervaar hoe dit is om regtig gehoor te word. Nederigheid/humility

Ons verwelkom alle mense. We welcome all people.
Ons stel onsself oop vir ander mense. Ons tree teenoor ander mense op met die wete dat God in hulle aan die werk is. Ons onthou dat God ook in vreemdelinge na ons toe kom. Ons sien ander mense as geskenke van God. Gasvryheid/Hospitality