• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Hoe dink ons oor lidmaatskap

Lidmaatskap van die NG Kerk Windhoek-Oos

Ons glo dat dit vir volgelinge van die Here Jesus noodsaaklik is om deel van ’n geloofsgemeenskap, kerk, gemeente te wees. ’n Gemeenskap waar hulle voor die Here saam met medegelowiges vir mekaar verantwoordelikheid aanvaar.

 Hoe word ’n mens lidmaat by die NG Kerk Windhoek-Oos?

Deur ’n proses wat verloop in vier bewegings:

  1. Nuwe mense, mense wat aandui het dat hulle moontlik by die gemeente wil vashaak, word gasvry ontvang en so spoedig moontlik (verkieslik binne twee weke nadat hulle aangedui het dat hulle belangstel) besoek.
  2. “Kuier by ons en kyk of jy dalk by ons ’n tuiste sal kan vind.” Mense begin dus inskakel en maak seker dat hulle hulle kan vereenselwig met wat in en deur die gemeente gebeur.
  3. Indien mense voel hulle wil wel hier vashaak, deel word, diens lewer, woon hulle ’n verpligte DNS-gesprek/inligtingsessie by waar die gemeente se roeping, hoe hier oor kerk gedink word, deeglik deurgepraat word. DNS-gesprekke vind telkens op die eerste Maandag van elke maand plaas en is oop geleenthede waarby mense wat reeds lidmate is, ook mag inskakel.  Mense moet baie goed verstaan wat lidmaatskap van die NG Kerk Windhoek-Oos inhou.  Indien persone na afloop hiervan voel dat hulle steeds amptelik deel van die gemeente wil word, voltooi hulle ‘n “Aansoek om lidmaatskap” wat op die eersvolgende kerkraadsvergadering op die kerkraad se tafel land vir kennisname en toestemming.
  4. Papierwerk/administrasie word op grond van die kerkraadsbesluit afgehandel. So spoedig as moontlik ná elke kerkraadsvergadering is daar tydens ‘n erediens ’n amptelike ontvangs/verwelkoming van hierdie mense.  Hierdie verwelkoming dien terselfdertyd as ’n hertoewyding van almal teenwoordig aan die Here.

Al vier hierdie bewegings is noodsaaklik.